Bestuurswissel 2014

In het bestuur van de Werkgroep Italiëstudies hebben zich enige wisselingen

voorgedaan. Onze voorzitter Harald Hendrix heeft sinds 1 mei de eervolle opdracht om het

Koninklijk Nederlands Instituut in Rome te leiden. In de afgelopen jaren heeft Harald veel

voor de Werkgroep betekend: naast het adequaat leiden van het bestuur en het organiseren

van interessante studiedagen heeft hij onder andere de transformatie begeleid van ons blad

Incontri in een succesvol online platform voor de internationale bestudering van de Italiaanse

taal, geschiedenis en cultuur. In samenspraak met de Universiteit Utrecht zal Harald Hendrix

op passende wijze worden bedankt voor zijn inzet voor de WIS in de afgelopen jaren.

Het bestuur heeft inmiddels een waardige opvolger van Harald gevonden in Silvio Marchetti,

die velen van u nog zullen kennen als voormalig directeur van het Istituto Italiano di Cultura

in Amsterdam. Sindsdien was hij o.a. cultureel attaché in Chicago. Recentelijk is hij

gepensioneerd, en hij komt per januari 2015 terug naar Amsterdam. Silvio Marchetti heeft

zich bereid verklaard de taak van voorzitter vanaf dat moment op zich te nemen. Als bestuur

wij hebben er alle vertrouwen in dat hij met zijn liefde voor de internationale Italiëstudies en

zijn bestuurlijke ervaring een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan onze Werkgroep.

Omdat Silvio Marchetti pas per begin 2015 als voorzitter aan kan treden, is door het bestuur

een interim-voorzitter gekozen uit haar midden; dat is Arnold Witte geworden, die dankzij

zijn functie als Secretaris al goed op de hoogte was van de lopende zaken. Hij heeft die taak

aanvaard, en het secretariaat inmiddels overgedragen aan ons nieuwe bestuurslid Martijn van

Beek.

Comments